Hire your Legal Consultant Now

LawFinder App is an intermediate electronic application between users and lawyers or consultants for multiple legal consultations in a smart, fast, and secure way

Why Us

Our app lists legal and business specialists in the area to enable legal advice seekers connect with verified and registered legal firms and consultants, as well as to allow consultants to discover assignments, engage with customers, and get paid.

Free for all Users

Connect with Legal & Business consultants, and hire them to get their professional advice related to your request.

Register as Consultant

Meet clients to work with and take your career or business to new heights without language or location borders.

Ինչպես է դա աշխատում?

Through our smart app, users may interview, employ, and work with legal & business consultants firms or individuals. The user writes down their queries or demands. Users may submit a query or request for any consultant interested in applying and begin receiving bids from different consultants registered in the app, or they can directly hire featured consultants to apply for their projects. Once the users have decided who they want to do the assignment, they employ that consultant by delivering a contract with predetermined hours, pay rate, and work deadline.The LAWFINDER App provides a real-time chat function with an automated and intelligent translated feature, via which users and consultants may communicate. 

Խորհրդատուների առանձնահատկությունները

1. Complete your profile

Choose your skills and areas of expertise. Provide a professional certificate or license. Pass the Verification Center's checklist.

2. Browse jobs that suit you

Receive notifications when relevant inquiry or project become available. Optimize your criteria and skills in all areas to increase your career prospects.

3. Write your best bid

Read the project and demonstrate to the customers that you comprehend their brief. Tell them why you're the best consultant to hire and handle their inquiry.

4. Get awarded and earn

With our intelligent translation engine, you may connect and converse in any language. Deliver your professional advice while earning the agreed consultation fees.

Օգտագործողների առանձնահատկությունները

Օգտագործեք մեր համագործակցության գործիքները՝ ձեր իրավական կամ բիզնես խորհրդատուի հետ ավելի արդյունավետ համագործակցելու համար: Կիսվեք ֆայլերով, խոսեք իրական ժամանակում, հետևեք առաջընթացին և շատ ավելին արեք: Մեր հավելվածը թույլ է տալիս օգտվողներին միանալ և կառավարել իրենց հարցումները:

1. Post an inquiry or a project

Simply submit a consultation request or project to obtain competitive quotes from local legal experts and consultants.

2. Choose the perfect consultant

Examine the profiles of consultants. Compare the bids and choose the best one. Award your inquiry or project and begin communicating with your consultant.

3. Pay using our secure channels

After making your choice and reaching an agreement on any bid, you will be able to pay securely utilizing our streamlined payment process.

4. Connect and Communicate

Engage in real-time with your consultant to ask questions, provide input, and get consistent updates on the progress of your project. Using our in-house intelligent translator tool, you are free to communicate in any language with any consultant.

Գին և փաթեթներ

Starter

FREE

Consultant

$ 50 Month

Firm

$ 80 Month

Featured

$ 150 Month

Setup Fees Not Included Included Included Included
Admin Users 1 User 1 User 3 Users 5 Users
Processing Fees 25% per Transaction 20% per Transaction 20% per Transaction 18% per Transaction
Unlimited Contracts Up to 5 Contracts
Unlimited Bids Up to 5 Bids
All Language Listing 1 Language
All Services Listing Up to 2 Services
Email Support
On Call Support
Featured Posting *
Direct Hiring *
Auto Translation Tool *

* Ապրանքները կարելի է ձեռք բերել առանձին ըստ ցանկության

Վկայություններ

Ներբեռնեք մեր հավելվածը հիմա և մուտք գործեք իրավական փորձաքննություն ձեր մատների տակ:

Մեր իրավաբանական ընկերության հավելվածը նախատեսված է հեշտ մուտք ապահովել իրավական փորձաքննության և ռեսուրսների համար: Հատկություններով, ինչպիսիք են հանդիպումների պլանավորումը, փաստաթղթերի պահպանումը և փաստաբանների հետ ակնթարթային հաղորդագրությունների փոխանակումը, մեր հավելվածը հեշտացնում է իրավական գործընթացը և թույլ է տալիս հաճախորդներին մնալ տեղեկացված և վերահսկել իրենց գործերը: Մեր հավելվածը ներառում է նաև իրավական տեղեկատվության և ռեսուրսների գրադարան՝ այն դարձնելով իրավական հարցերի կառավարման հարմար և համապարփակ գործիք: Ներբեռնեք հիմա և զգացեք մեր փաստաբանական գրասենյակի հետ աշխատելու հարմարավետությունն ու հեշտությունը: